ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

 

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „ДЕС МЕНИДЖМЪНТ“ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „ДЕС МЕНИДЖМЪНТ“ООД да продължи дейността си по време на проекта. Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процес във фирмата, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Направените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: „ДЕС МЕНИДЖМЪНТ“ООД Административен адрес: гр.Бургас, ул.“Шейново“ №3 ет.1 оф.105. Адрес на изпълнение на проекта: гр.Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Холидей Парк,  ЕИК: 203838854.  Процент на съфинансиране: 0 % Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 % Начало: 06 Юли 2020 г. Край: 07 Октомври 2020 г."